Možné postupy při zřizování studní

Současné právní předpisy umožňují vyhloubit studnu buď jako předem povolenou stavbu - vodní dílo, anebo jako geologické průzkumné dílo (vrt), které se teprve následným úředním rozhodnutím stane studnou. V prvním případě je nejprve zpracována projektová dokumentace studny jako vodního díla v intencích stavebního, resp. vodního zákona, takže studnu je možno realizovat až po získání stavebního a vodoprávního povolení. V druhém případě je možno k realizaci průzkumného vrtu po splnění nezbytných administrativních úkonů (viz dále) přistoupit bez zdlouhavého vyřizování stavebního povolení. K zahájení průzkumného vrtu je vodohospodářské povolení potřeba jedině v případě, že se nachází v zátopovém území anebo v ochranném pásmu vodního či léčivého zdroje.

Postup při realizaci studny jako průzkumného díla (dle geologického zákona)

(1) Projekt geologického průzkumu, jeho evidence u Státní geologické služby, oznámení příslušné obci a případné (nad 30 m hloubky) předložení projektu OkÚ zajistí geologická firma. Provádění vrtů hlubších jak 30,0 m, je nutno osm dní před započetím ohlásit na Obvodní báňský úřad (povinnost vrtné firmy).
(2) Realizace průzkumného vrtu. Po jeho provedení následují hydrodynamické zkoušky (ověření vydatnosti), a zpracování závěrečné zprávy o průzkumu hydrogeologem. Závěrečná zpráva hodnotí mimo jiné hydraulické parametry vrtu, možnost ovlivnění okolních vodních zdrojů, a řadu dalších aspektů.
(3) Následuje zpracování projektové dokumentace vodního díla - studny.
(4) Na základě závěrečné zprávy geologického průzkumu a projektové dokumentace studny zpracované oprávněnou osobou požádá majitel pozemku vodohospodářský orgán o povolení k odběru podzemní vody a o povolení zřídit ze zajištěného průzkumného díla vodohospodářské dílo - studnu.
(5) Po definitivní úpravě vrtu na studnu (úpravy zhlaví vrtu, osazení čerpadlem atp.) dle projektové dokumentace požádá majitel vodoprávní úřad o povolení uvést vodní dílo do trvalého provozu.

Postup při realizaci studny jako vodního díla (dle stavebního, resp. vodního zákona)

(1) Zpracování projektové dokumentace stavby studny a vyjádření hydrogeologa. Tuto dokumentaci stavebník předloží k žádosti o povolení k odběru podzemní vody a ke zřízení studny.
(2) Vodoprávní řízení. Proběhne vodoprávní a před tím zpravidla i územní řízení. Vodoprávní rozhodnutí (stavební povolení) musí nabýt právní moci ještě před započetím stavby.
(3) Po získání stavebního povolení je možno začít s realizací studny. U studní hloubených v podzemí do hloubky více než 3 m nebo studní strojně vrtaných nad 30 m je provádějící organizace povinna nejméně 8 dní předem ohlásit obvodnímu báňskému úřadu zahájení prací. Taktéž je povinna ohlásit i přerušení prací na dobu delší než třicet dnů. Pokud při stavbě studny hloubené v podzemí do hloubky více než 3 m neodpovídají zjištěné geologické podmínky geologickému předpokladu, musí být hloubení zastaveno a musí se provést dodatečný geologický průzkum.
(4) Po vyhloubení vrtané studny následuje zpracování hydrogeologické dokumentace, kterou provede osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie (dokumentace vrtných prací, provedení hydrodynamických zkoušek, prověření možného vlivu na okolní hydrodynamické podmínky atp.).
(5) Předložení hydrogeologické dokumentace s žádostí o povolení uvést vodní dílo do trvalého provozu (kolaudace).
(6) Uvedení do provozu.